วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตามที่ กกต.ประกาศให้มีการยื่นขอเอกสารการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นั้น จากหลังที่ สมาชิกวุฒิสภา ( สว.) ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 5 ปี มาจากการแต่งตั้ง ของพระมหากษัตริย์ โดยความเห็นชอบ คสช.ตาม รัฐธรรมนูญ ปี 2560 จากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 50 คน จากการคัดสรรหาจากสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 194 คน รวมกับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 250 คน เริ่มมาตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2562 ประธาน นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานคนที่ 1 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานคนที่ 2 นายศุภชัย สมเจริญ สิ้นสุด วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 กกต.มีหน้าที่การเลือกตั้งและการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ( สว.)ชุดใหม่ จึงได้เปิดให้ผู้ที่สนใจกับการรับสมัครเป็น สว.รับใบสมัครและรายละเอียด ของคุณสมบัติของผู้รับสมัคร สว. ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่ท่านใดสนใจการลงรับสมัครในเขตพื้นที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอนั้นๆ ตามข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่อไป แต่สำหรับผู้ที่สนใจได้ผ่านการอบรมเบื้องต้นมาแล้วแต่ละจังหวัด ของการเลือกคัดกรองในแต่กลุ่มอาชีพทั้งหมด 20 กลุ่ม เช่น กลุ่มการบริหารแผ่นดิน 2 กลุ่มกฎหมายและขบวนการยุติธรรม 3 กลุ่มการศึกษา 4 กลุ่มการสาธารณสุข 5 กลุ่มอาชีพทำนา 6 กลุ่มอาชีพทำสวน 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างทั่วไป 8 กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 9 กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนานกลางและขนานย่อม 10 กลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นๆจาก (ข้อ 9) 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพการท่องเที่ยว 12 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ 14 กลุ่มสตรี 15 กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ 16 กลุ่มศิลปะ และวัฒนธรรม 17 กลุ่มประชาสังคม 18 กลุ่มนักกีฬา และสื่อสารมวลชน 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ 20 กลุ่มอื่นๆ คุณสมบัติ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์หรือทำงานด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี จะต้องไม่เป็นสมาชิกการเมือง หรือลักษณะต้องห้าม การเปิดรับสมัครวันไหนจะต้องมีการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 50 บัญญัติไว้ แล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *